Premies voor ramen en deuren in 2020

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. Zo kan je besparen op je investering en zal je energiefactuur ook dalen. Wij helpen je graag bij het uitzoeken op welke premies je recht hebt. Kom daarom gerust eens langs voor meer informatie…

1. Premies van netbeheerder Fluvius voor het vervangen van beglazing.

Wil jij bin­nenko­rt je oude beglazing vervangen door nieuwe beglaz­ing voor een bestaande won­ing? Goed nieuws: dan kom jij in aan­merk­ing voor ‘pre­mies van de net­be­heerder’. Er bestaan verschillende premies, met elk hun eigen voorwaarden. Wij licht­en  verschillende types toe waar­van wij denken dat ze het best toepas­baar zijn op jou

Totaal­ren­o­vatiebonus (BENO-pass)

Wil je in aan­merk­ing komen voor deze bonus? Dan moet je je nieuwe beglaz­ing com­bineren met twee andere energiebe­sparende inspan­nin­gen. Deze moet je bin­nen een peri­ode van vijf jaar uitvo­eren én je moet vol­doen aan elke voor­waarde. Enkele van die voor­waar­den (vraag ons tij­dens je bezoek zek­er nog eens naar het totaalver­haal, dit is slechts een sum­miere samenvatting):

 • Je vraagt drie ver­schil­lende pre­mies aan voldoet aan de bijkomende voorwaarden
 • Deze pre­mies hebben alle­maal te mak­en met energiebe­sparen. Denk hierbij aan:  Dak-of zoldervloeriso­latie, Buitenmuurisolatie, Vloerisolatie, de installatie van een zon­neboil­er, warmtepomp of ventilatiesysteem, …
 • De totaalrenovatiebonus bestaat enkel voor een woning, wooneenheid of woongebouw dat uiterlijk op 31-12-2005 aangesloten is op het elektriciteitsnet of waarvan de stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31-12-2005 werd aangevraagd.
 • De aparte premies blijven behouden volgens de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de uitvoering (er wordt gekeken naar de datum op de eindfactuur van elke investering).
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.
Hoogrendementsglas - Premie Fluvius

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. Ook hier­voor zijn er natu­urlijk een aan­tal voor­waar­den waaraan je moet voldoen…

 • De beglaz­ingswerken moeten uit­gevo­erd wor­den door een erk­end aannemer.
 • De nieuwe U‑waarden mogen, indi­en beëindigd in 2018, max 1,1 W/m²K hebben — indi­en beëindigd in 2019, max 1,0 W/m²K hebben.
 • De pre­mie geldt niet voor een volledi­ge herop­bouw van de woning.
 • De won­ing moet in het Vlaamse gewest liggen.
 • De won­ing moet voor 1 jan­u­ari 2006 aanges­loten zijn op het elek­triciteit­snet — of de bouwaan­vraag moet voor deze datum inge­di­end zijn geweest.
 • De net­be­heerder moet de aan­vraag bin­nen het jaar na de eind­fac­tu­ur ontvangen.
 • Er moet een mark­er­ing aan­wezig zijn die de energiepresta­tie van de beglaz­ing kan vaststellen.

De premie bedraagt in 2020 (factuurdatum in 2020)  €8,00 per m2 glasoppervlak. Beschermde afnemers, dit zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) bedraagt de premie €56,00 per m2 glasoppervlak, waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is.

Burenpremie voor collectief renovatieproject

Wilt u uw woning energiezuiniger maken maar hebt u geen zin in al het werk dat met zich brengt? Dan kunt u ook samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Zo’n project wordt geleid door een BENOvatiecoach (projectbegeleider), die een groot deel van uw taken zal overnemen. De BENOvatiecoach zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de BENOvatiecoach een ‘burenpremie’.

Let op: Er moet min­stens één energiebe­sparende maa­tregel uit­gevo­erd wor­den (zoals nieuwe beglaz­ing).

 • De BENOvatiecoach krijgt een burenpremie van maximaal 400 euro per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de zesde wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
 • De deel­ne­mer kri­jgt dus géén buren­premie, ‘enkel’ de pre­mies van de netbeheerder. Elke deelnemer heeft recht op de Fluvius-premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De BENOvatiecoach helpt u met de aanvraag hiervan.
 
2. Vlaamse renovatiepremie voor het ver­vangen van buiten­schri­jn­werk

Als je van plan bent om je buitenschrijnwerk (ramen, bui­ten­deuren en beglaz­ing) gedeel­telijk of volledig te ver­van­gen., kan je de Vlaamse renovatiepremie aanvragen. Deze premie stelt volgende voorwaarden:

 • Ver­vang je beglaz­ing door isol­erend hoogren­de­ments­glas met een Ug-waarde van max­i­maal 1,1 W/m²K .
 • De fac­turen moeten jonger dan twee jaar zijn op het moment van aanvraag.
 • De won­ing behoort tot het Vlaamse gewest en is min­stens 30 jaar oud.
 • De eige­naar moet gedomi­cilieerd staan in de woning.
 • Mits enkele uit­zon­derin­gen, mag de bewon­er geen andere eigen­dom­men hebben. 
 • De omvang van de premie is afhankelijk van uw inkomen.
 • Het is verplicht om ventilatieroosters op de ramen te installeren om in aanmerking te komen voor deze premie.
                 Opgelet: Ventilatieroosters verminderen de isolatiewaarde van het raamgeheel en laten meer geluid door!

 

Deze ren­o­vatiepremie kan tussen de 20% en 30% van het volledi­ge fac­tu­urbedrag excl. btw zijn, mits je een min­i­mum factuurbedrag van €2.500 euro excl. btw kan voorleggen.

3. Gemeen­telijke pre­mie voor hoogren­de­ments­glas in ramen en deuren

 

Er zijn enkele gemeen­ten en provin­cies die pre­mies uit­de­len wan­neer hoogren­de­ments­glas geplaatst wordt. Helaas doet niet elke stad/gemeente dit en ook de voorwaarden en het premiebedrag kan verschillen. Hier kunnen we dus niet over veralgemenen,  maar ga zek­er eens langs in jouw gemeen­te­huis om na te gaan wat de mogelijkhe­den zijn! 

 

Let’s get social

Contact

NEVEN ramen en deuren

Paalsesteenweg 266/4

3583 Paal (Beringen)

info@nevenramen.be

011/75.29.33

Openingsuren

Maandag: 10.00 u – 17.00 u

Dinsdag: 10.00 u – 17.00 u 

Woensdag: 10.00 u – 17.00 u 

Donderdag: 10.00 u – 17.00 u 

Vrijdag: 10.00 – 17.00 u 

Zaterdag: 10.00 – 15.00 u 

Cookie Policy Privacybeleid Website Disclaimer